Положення про депутатські комісії

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії міської ради
VII скликання

Це положення визначає порядок діяльності постійних та тимчасових контрольних комісій Кузнецовської міської ради VII скликання, розроблено та діє разом із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламентом ради.

Стаття 1. Утворення комісій ради
1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
2. До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.
3. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

Стаття 2. Перелік постійних комісій ради
1. У складі Кузнецовської міської ради утворюються та діють такі постійні комі­сії:
1) з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку;
2) з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики;
3) з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та інформаційної політики;
4) з питань соціального захисту, охорони здоров’я  та спорту;
5) з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою та екології;
6) з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження.
2. У разі необхідності рада може утворити нові постійні комісії або реорганізувати утворені, змінити їх кількісний склад, переобрати персональний склад.

Стаття 3. Загальні повноваження постійних комісій ради
Відповідно до повноважень, визначених цим положенням, постійні комісії ради:
1) здійснюють попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд міської ради, готують висновки і рекомендації щодо проектів нормативних та інших юридичних актів міської ради;
2) здійснюють загальний контроль за виконанням міського бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції;
3) вивчають діяльність та здійснюють контроль за підзвітними і підконтрольними раді відповідними управліннями і відділами виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ та організацій;
4) у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
5)заслуховують на своїх засіданнях звіти керівників виконавчих органів ради, комунальних підприємств, установ і організацій щодо виконання рішень ради та скарг депутатів, юридичних чи фізичних осіб на їх діяль­ність та приймають рекомендації щодо подальшого перебування на посаді цих керівників;
6)розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.
7) аналізують, узагальнюють, систематизують заяви, звернення, скарги фізичних та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій, готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в місті.
8) налагоджують партнерську співпрацю з громадськими організаціями, іншими об’єднаннями громадян, міжнародними органами та організаціями, сприяють проведенню громадських слухань, прес-конференцій, круглих столів та інших інформаційних заходів.

Стаття 4. Засідання постійної комісії
1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії згідно з планом роботи комісії або у міру потреби.
2. Засідання комісії є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.
3. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності – заступник голови чи секретар комісії.

Стаття 5. Порядок денний засідання комісії
1. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії ради, плану роботи комісії та пропозицій міського голови, виконавчого комітету, членів комісії.
2. Перед початком засідання комісії голова або особа, що його замінює, оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.
3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.

Стаття 6. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії
1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вивчення питання, що розглядається шляхом голосування.
2. Рішення комісії оформлюється у вигляді протоколу комісії, а також висновків та  рекомендацій.
3. Рішення у формі висновків приймається під час розгляду питань, віднесених до компетенції комісії, які стосуються підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою, у тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб.
4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням механізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.
5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради, міським головою та виконавчими органами ради.
6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмотивовану відповідь щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше одного місяця від дня їх отримання.
7. Рішення комісії підписуються її головою або у разі його відсутності – заступником голови чи секретарем комісії.

Стаття 7. Протокол засідання комісії
1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом.
2. В протоколі вказують:
1) дату та місце проведення засідання комісії;
2) список членів комісії, присутніх на засіданні;
3) список запрошених на засідання комісії;
4) перелік питань, що розглядалися;
5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;
6) результати голосувань по кожному із рішень.

Стаття 8. Спільне засідання комісій
1. За дорученнями ради чи за власною ініціативою може проводитися спільне засідання двох чи більше комісій ради.
2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка визначена головною у підготовці чи попередньому розгляді питання. В інших випадках головуючого визначають за взаємним погодженням.
3. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.
4. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.
5. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.

Стаття 9. Забезпечення роботи комісій
1. Організаційно-контрольний відділ ради сприяє забезпеченню комісії для проведення засідань необхідним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.
2. Секретар ради координує роботу комісії та всебічно допомагає у вирішені організаційних питань, що виникають під час прове­дення засідання.

Стаття 10.  Голова постійної комісії
1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.
2. Скликає і веде засідання комісії.
3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.
4. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
5. Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
6. Забезпечує гласність в роботі комісії.
7. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 11. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку
1. готує висновки та рекомендації з питань законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань дотримання прав людини, законності, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності;
3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань законності, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності;
4. погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради та виконавчого комітету, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань дотримання прав людини, законності, правопорядку, запобігання корупції, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту;
5. здійснює аналіз ефективності та готує на розгляд ради довідкові та інші матеріали про роботу депутатів в раді та її органах, а також про виконання ними рішень, доручень ради, вносить пропозиції щодо удосконалення роботи ради, депутатів, постійних комісій;
6. розглядає заяви та скарги депутатів, пов’язаних з депутатською діяльністю;
7. координує роботу зі створення органів самоорганізації населення;
8. здійснює моніторинг дотримання регламенту, положень та інших регламентних документів ради та готує відповідні проекти рішень ради, з метою покращення роботи, притягнення порушників до відповідальності;
9. готує висновки з питань, що виносяться на розгляд міської ради щодо законності їх розгляду та щодо раніше ухвалених рішень, у разі надходження відповідних звернень;
10. залучає представників правоохоронних органів до спільних напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян;
11. ініціює, проводить або долучається до перевірок забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян в установах та організаціях всіх форм власності;
12. вивчає діяльність правоохоронних органів на території громади, їх посадових осіб, раз на півріччя вносить пропозиції на розгляд ради щодо їх діяльності;
13.  виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
14. здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

Стаття 12. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики
1. готує висновки та рекомендації з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики;
2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики;
3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики ;
4. погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики;
5. бере участь у підготовці проекту бюджету, контролює процедуру його представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень , затвердження;
6. бере участь в розробці питань, пов’язаних з залученням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних програм;
7. готує висновки та рекомендації з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва;
8. здійснює вивчення, аналіз стану розвитку підприємництва, торгівлі і побуту в місті та готує пропозиції щодо його поліпшення;
9. контролює реалізацію заходів, спрямованих на встановлення клімату довіри між міською владою та суб’єктами підприємництва, що діють у місті;
10. виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 13. Постійна комісія з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та інформаційної політики
1. готує висновки та рекомендації з питань освіти, культури, міжнародного співробітництва, дитячої, молодіжної та інформаційної політики;
2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань освіти, культури, міжнародного співробітництва, дитячої, молодіжної та інформаційної політики;
3. погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань освіти, культури, міжнародного співробітництва, дитячої, молодіжної та інформаційної політики;
4. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції;
5. веде діяльність, пов’язану із встановленням партнерських стосунків з іншими містами в Україні та за кордоном;
6. виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 14. Постійна комісія з питань соціального захисту, охорони здоров’я  та спорту
1. готує висновки та рекомендації з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту;
2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту;
3. погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту;
4. в ході процесу підготовки проекту рішення про місцевий бюджет та програми соціально-економічного розвитку, попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів, вносить по них зауваження і пропозиції;
5. контролює вирішення питань про надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій;
6. з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства перевіряє роботу підприємств, установ і організацій розташованих на території ради, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
7. готує до розгляду радою питань про стан і перспективи розвитку галузей туризму та спорту в місті;
8. надає пропозиції щодо реформування системи закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення у громаді;
9. виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 15. Постійна комісія з  питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження
1. готує висновки та рекомендації з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження;
2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження;
3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження;
4. погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження;
5. попередньо розглядає та узгоджує відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, виносить по них висновки, пропозиції та рекомендації;
6. контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності;
7. погоджує виділення бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та ремонт житла і не житлових приміщень;
8. виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 16. Постійна комісія з питань  земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою та екології
1. готує висновки та рекомендації з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою та екології;
2. контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань земельних відносин;
3. з метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою та екології;
4. погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради, які готуються службовими та посадовими особами виконавчих органів з питань земельних відносин, архітектури, містобудування, благоустрою та екології;
5. попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів соціально-економічного розвитку та бюджету, звітів про їх виконання, вносить по них зауваження і пропозиції.
6. співпрацює з природоохоронними та екологічними громадськими організаціями та фондами з метою залучення їх ресурсів до вирішення місцевих екологічних проблем;
7. здійснює інші заходи, пов’язаних з місцевими екологічними проблемами та упорядкуванням вирішення земельних питань у місті.
8. виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.